Shadow

Jak sporządzić pozew o podwyższenie alimentów?

Signature contrat

Wiele osób może mieć problem z uzyskaniem wyższych alimentów, w szczególności na rzecz małoletniego dziecka od drugiego z rodziców. W braku porozumienia z drugim rodzicem, należy sporządzić pozew o podwyższenie alimentów. Należy pamiętać, że nie rodzic jest powodem, tylko małoletnie dziecko reprezentowane przez tego rodzica.

O pomoc w sporządzeniu takiego pozwu można zwrócić się do kancelarii adwokackiej (np. do Kancelaria Adwokacka Iwony Zygmunt-Kamińskiej) lub też spróbować zrobić to samemu. Pozew można napisać odręcznie lub na komputerze, podpisać i złożyć w Sądzie w dwóch egzemplarzach (sąd prześle jeden egzemplarz pozwanemu). Pozew należy uzasadnić i udowodnić dochodzone roszczenie.

Ponieważ pozew dotyczy podwyższenia alimentów, trzeba w szczególności wykazać, że od momentu kiedy sąd ostatnio orzekał o wysokości alimentów, nastąpiła zmiana potrzeb dziecka albo możliwości finansowych rodzica zobowiązanego do alimentacji. Aby wykazać stan poprzedni, należy wskazać sygnaturę akt poprzedniej sprawy i wnieść o dołączenie jej do akt aktualnej sprawy.

Zmiana potrzeb uprawnionego może być wynikiem osiągnięcia wieku szkolnego, pobierania korepetycji, uczęszczania na dodatkowe zajęcia (np. z języka obcego). W takim przypadku do pozwu należy dołączyć m.in. rachunki potwierdzające wysokość poszczególnych kosztów. Zmiana potrzeb dziecka może być również spowodowana koniecznością leczenia – wówczas w sądzie należy okazać również dokumentację medyczną dziecka.

Jeżeli przyczyną żądania zwiększenia alimentów są wyższe zarobki rodzica zobowiązanego do alimentacji, należy także złożyć wniosek dowodowy, przy pomocy którego będzie możliwe wykazanie tej okoliczności (np. wniosek o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia aktualnego zaświadczenia o wysokości zarobków).

Pozew z załączonymi dokumentami można złożyć do sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania uprawnionego dziecka lub dla miejsca zamieszkania pozwanego.  W pozwie należy wskazać tzw. wartość przedmiotu sporu, którą w tym przypadku stanowi dwunastokrotność różnicy między dotychczasową a żądaną wysokością alimentów.

Reasumując, pozew o podwyższenie alimentów powinien zawierać:

–          oznaczenie sądu i wydziału, do którego jest wnoszony (w prawnym górnym rogu pozwu należy również wskazać datę jego sporządzenia i nazwę miejscowości).;

–          oznaczenie stron (powodem jest dziecko, pozwanym jest rodzic zobowiązany do alimentacji) ze wskazaniem ich adresów;

–          określenie żądania pozwu (wpisujemy kwotę alimentów jakiej obecnie żądamy),

–          uzasadnienie żądania (opisujemy naszą sytuację materialną – wysokość zarobków i innych dochodów, wpisujemy miesięczne wydatki na dziecko, podajemy przybliżone dochody pozwanego),

–          wnioski dowodowe (tj. o przeprowadzenie dowodów np. z dokumentów, zeznań świadków);

–          podpis (pełne imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka).

Najlepiej zlecić napisanie takiego pozwu profesjonalistom. Godną polecenia jest Kancelaria Adwokacka Iwony Zygmunt-Kamińskiej. Jej specjalizacją są sprawy rodzinne, w tym rozwody, separacje, sprawy o uregulowanie kontaktów, o alimenty, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Zakres świadczonych usług obejmuje zarówno reprezentację klientów przed sądami, jak również udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, umów oraz opinii prawnych.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *