Shadow

Jak osiągnąć sukces w biznesie?

Wielu z nas, rozpoczynając swoją przygodę z biznesem zastanawia się co zrobić, aby osiągnąć sukces i stać się ekspertem w swojej dziedzinie. Niewątpliwie długa i wyboista jest droga na sam szczyt jednak, aby zbierać oklaski należy najpierw włożyć ogrom pracy w osiągnięcie założonych rezultatów.

Specjaliści w dziedzinie biznesu wskazują na kilka kluczowych elementów, których należy przestrzegać w drodze na sam szczyt. Co więc zrobić by nie tylko osiągnąć sukces, ale także go utrzymać, jak radzić sobie z niepowodzeniami i unikać niespodzianek?

Nasza wizja sukcesu…

Najważniejsze jest mieć wizję tego co chce się osiągnąć. Przede wszystkim należy nadać realne kształty swojemu przedsięwzięciu. Można zastosować wiele środków, pamiętając cały czas o tym jaki cel nam przyświeca. Dzisiejszy rynek odznacza się sporą dowolnością zarówno w środkach przekazu, reklamie jak i samej formie przedstawienia zakładanej działalności. Główną siłą jaka powinna kierować dzisiejszym przedsiębiorcom jest silnie zdefiniowana wizja własnej firmy. To jak będzie odbierana nasza działalność zależy tylko od nas i wkładu pracy włożonego w osiągnięcie założonego celu.

Optymalny wysiłek

Czym byłaby nasza firma gdyby nie nasza własna prac? Mawia się, że każdy jest kowalem własnego losu i z tych właśnie słów powinniśmy czerpać zapał do pracy każdego dnia. Nasz wkład w założony cel może przynieść rezultat jeśli będziemy działać według określonego planu. Wysiłek jaki wkładamy w sukces powinien odznaczać się zoptymalizowanym działaniem. Bowiem nie maksymalne działanie, lecz dobrze przemyślane przyniesie oczekiwane rezultaty. Należy dołożyć wszelkich starań, aby działać planowo i terminowo. Odbiorcy oczekują rzetelności i odpowiedzialności ze strony firmy, którą wybierają, kierując więc działalnością nie można dopuścić się zaniedbania czy braku punktualności.

Uważa się, że osobami najbardziej produktywnymi są te osoby, które w najbardziej optymalny sposób gospodarują swoim czasem i zasobami. Ponadto należy pamiętać, że doświadczanie porażek nie powinno być przyczyną rezygnacji, a wręcz odwrotnie. Każde niepowodzenie powinno stać się pouczającą lekcją w drodze na sam szczyt. Im szybciej nauczymy się wyciągać poprawne wnioski z błędnie podjętych decyzji tym lepiej zarówno dla nas jako dla osób kierujących jak i dla działania naszej firmy.

Człowiek = sukces

Nie trzeba nikogo przekonywać jak ważni w drodze do osiągnięcia sukcesu są ludzie, którzy nas otaczają. Mowa tu zarówno o naszych najbliższych współpracownikach, jak również klientach i konkurentach. Praca z ludźmi uważana jest za jedną z najtrudniejszych, bowiem trzeba wykazać się nie lada umiejętnościami, aby pogodzić wszystkie relacje społeczne. Każdy człowiek oczekuje szacunku i indywidualnego podejścia. Wobec czego kultura osobista jest najwyższą formą uznania przekazywaną drugiemu człowiekowi.

Funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej wymaga od firm pokonywania wyzwań, które wynikają z bezpośredniego procesu bezpośredniego i obranej strategii działania. Zarządzanie wszystkimi elementami wpływa zarówno na efekt i cel jak również na wyniki finansowe. Polskie firmy i przedsiębiorstwa stoją przed spełnieniem dwóch podstawowych wyzwań.

Realizacji działań z zakresu umiejętności zarządzania rynkiem oraz kapitałem intelektualnym. Potencjał i kapitał ludzki jaki proponują nam współpracownicy jest miarą, bez której nie możliwe jest osiągnięcie sukcesu. Poza tym należy pamiętać o elemencie motywowania swoich pracowników, aby ich praca była jeszcze bardziej produktywna.

Każdy człowiek posiada charakterystyczny dla siebie i indywidualny zasób potrzeb i oczekiwań, które ukształtowane są na drodze wcześniejszych doświadczeń, przeżyć i zdobytej wiedzy. Należy więc zauważyć, że efektowne nagradzanie i motywowanie możliwe jest wyłącznie po analizie celów i potrzeb, odnoszących się do konkretnej osoby.

Wszystkie działalności bez względu na status prowadzonej działalności, jej formy, kapitału czy ustalonego planu mają wspólny cel. Zauważa się, że zasadniczym celem tworzenia organizacji jest możliwość osiągnięcia sukcesu, który jest efektem realizacji zysków jakie wynikają z wykonywania obowiązków i ciągłości pracy. Ważne jest także, aby zamierzony cel osiągnąć w jak najkrótszym czasie. Każda działalność, która dąży do osiągnięcia wymiernych założeń posługuje się szeregiem metod oraz rodzajów systemów motywacyjnych. Opracowanie odpowiedniego dla każdego przedsiębiorstwa zindywidualizowanego i efektywnego systemu motywacyjnego przede wszystkim powinno być kompleksowe i akceptowane przez wszystkim pracowników. Zasady powinny być jasne i charakteryzujące się elastycznością oraz prostotą.

Kompleksowość systemu motywacyjnego w swoim założeniu powinna uwzględniać jak najwięcej funkcji płac. Należy zaznaczyć, że przygotowanie systemu motywacyjnego powinno być przemyślane, bowiem pominięcie jakiejkolwiek funkcji czy zasady stanowi o braku celowości całego przedsięwzięcia. Systemy motywacyjne w każdej organizacji spełniają szereg istotnych funkcji. Właściwie zaprojektowana struktura systemu nagradzania wpływa bezpośrednio na poprawę postaw, zachowań i działań pracowników.

Skuteczność systemu przekłada się na zapewnienie każdej jednostce sprawiedliwego nagradzania za trud pracy i podejmowanie czynności zawodowych. Ponadto należy zauważyć, że różnicowanie wysokości dodatków i gratyfikacji wpływa na budowanie zaufania do kadry zarządzającej i wyzwala w zespole zdrową rywalizacje. Odpowiedni dobór motywowania jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa, bowiem rzetelność i zaufanie stanowi najwyższe dobro na linii pracodawca – pracownik. W praktyce powinno dążyć się do stosowania pozytywnych wzmocnień nad negatywnymi. Potrzebny jest jasny komunikat, który przejawia się w nagradzaniu właściwych postaw, gdzie za sukces przyznawana jest nagroda, natomiast za przewinienie, czy złamanie zasad – kara.

Relacje z klientami

Kolejnym istotnym elementem w drodze do osiągnięcia sukcesu są relacje z klientami. Należy pamiętać, że gdyby nie odbiorcy nie bylibyśmy w stanie zbudować silnej i prężnie działającej firmy. W dzisiejszych czasach Klient może wybrać dowolny produkt z dowolnego rynku, a pojęciami, opisującymi dzisiejszą sytuacje marketingową są konkurencyjność i globalizacja. To drugie zjawisko wymusza nowe postrzeganie firmy we wszystkich aspektach, doprowadzając je do nowego spojrzenia na Klienta, na dokładne określenie jego potrzeb i dostosowanie oferty do indywidualnych oczekiwań.

Głównym problemem dzisiejszego marketingu jest poznanie konsumenta oraz jego zachowań na rynku, to od nich zależy powodzenie przedsiębiorstwa. Motywy działania klienta na rynku są różne, jedni kierują się określonym schematem działania, zawsze postępując w ten sam sposób, inni natomiast działają pod wpływem impulsu, podejmując swoją decyzje często w ostatniej chwili, a ta decyzja często jest mało racjonalna. Przed działaczami na rynku staje więc bardzo trudne zadanie, należy odpowiedzieć na pytanie jaki jest nabywca dzisiejszych czasów.

Firmy, którym zależy na kontaktach z Klientem starają się poznać jego oczekiwania, wychodząc im naprzeciw. Zdobywają więc odpowiednią wiedzę o usługach i wyrobach, które w oczach konsumenta oceniane są pozytywnie, a które wywarły negatywne wrażenie. Ta wiedza pozwala na zindywidualizowanie oferty, usuwając słabe strony w przedsiębiorstwie. Wszystkie te zabiegi skierowane są na uzyskanie pożądanego efektu jakim jest klient całkowicie oddany firmie. W efekcie mamy do czynienia z pojęciem marketingu relacji.

Public relations uznawane jest za jeden z elementów, tworzących strukturę promocji mix. Nadrzędnym celem relacji publicznych jest proces, który polega na budowaniu i utrwalaniu społecznego zaufania odbiorców do produktu, usługi oraz całego przedsiębiorstwa.

Ważnym jest także dostosowanie działań, aby grono klientów ulegało systematycznemu powiększaniu. Działania realizowane przez public relations w przeważającym stopniu odnoszą się do bezpośredniego kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwem, a otoczeniem.

Public relations większe znaczenie pełni w działalności usługowej. Obecność prowadzonych czynności wyraża się w zachęcaniu zadowolonych klientów do polecania firmy i oferowanych przez nią usług znajomym. Obecnie obserwuje się, że przedsiębiorstwa zachęcają swoich Klientów do rekomendowania ich firmy następnej grupie odbiorców oferując atrakcyjne rabaty lub udzielając darmowych porad fachowych.

Ponadto podkreśla się istotny aspekt kontaktów z Klientem w drodze wymiany korespondencji. Otrzymywanie informacji zwrotnej jest dowodem na to, że klient bierze naszą ofertę pod uwagę, analizuje ją i z pewnością poddaje rozważaniom. Element informacji zwrotnej ponadto stanowi wyznacznik do ewentualnych zmian w oferowanych usługach, bowiem uznaje się, że droga mailowa jest mniej sformalizowaną formą, a Klient jest bardziej szczery nie widząc swojego rozmówcy. W swoim działaniu może to doprowadzić do uzyskania jasnych komunikatów i oczekiwań ze strony klienta.

Reklama dźwignią handlu

Element promocji stanowi część niepodzielną marketingu świadczoną w przedsiębiorstwach usługowych. Rozumiana jest także jako narzędzie komunikacji na linii firma – rynek – konsument. Elementami integralnymi promocji są działania i środki, umożliwiające działalności pozyskiwanie i przekazywanie na rynek usługowy informacji, wynikających bezpośrednio z produktu i organizacji firmy.

Ponadto promocja oddziałuje na kształtowanie potrzeb klientów, pobudzając i kierunkując popyt, zmniejszając tym samym elastyczność cenową. Wykorzystywanie działań promocyjnych umożliwia uczestnictwo w rywalizacji rynkowej, a także proces koordynowania wielkością popytu i podaży. Ponadto należy zaznaczyć, że promocja bezpośrednio wpływa na wizerunek firmy oraz oferowanych przez nią usług, wywierając rzeczywisty obraz u potencjalnego nabywcy, łącząc się z doświadczeniem i oceną oraz kształtując odbiór całej usługi.

Istotnym jest również wybór środków i narzędzi wykorzystanych w promocji, który w każdej z dziedzin usługowych warunkowany jest przez indywidualne cechy usług. Problemy jakie pojawiają się z odbiorem promocji podyktowane są niewłaściwym kierowaniem działaniami, a w szczególności nieprawidłowym doborem adresata. Zasadą, która zapewnia skuteczność podejmowanych przedsięwzięć jest identyfikacja oraz właściwy dobór grupy.

Zasadniczym celem reklamy jest kreowanie i odkrywanie potrzeb konsumentów. Właściwie skonstruowana reklama z użyciem odpowiednich narzędzi pozwala pokazać wszystkie walory użytkowe, kształtując tym samym pozytywne reakcje grupy odbiorców. Istotnym jest jednak fakt, że z uwagi na fazy cyklu istnienia produktu funkcje reklamy ulegają zmianom.

O krok przed konkurencją

Istotnym aspektem w drodze na szczyt jest odczytywanie zamierzeń naszej konkurencji i działanie o krok przed nimi. Dokładna analiza rynku, pozyskiwanie informacji zwrotnej od naszej grupy docelowej jest niewątpliwym atutem, który należy wykorzystać do racjonalnego gospodarowania naszymi zasobami.

Umiejętność przewidywania jest cenionym elementem w marketingu, tak więc należy dołożyć wszelkich starań, aby odczytywać zamierzenia drugiej strony i wystosować plan działania, który będzie korzystniejszy od oferty konkurencji.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *