Shadow

Effaced Mean – co to takiego?

Ciąża to cudowny czas, lecz także wyjątkowo męczący dla przyszłej matki. Ból kręgosłupa, burza hormonów, wahania nastrojów czy wiele innych dokuczliwych objawów to tylko namiastka tego, co czeka kobietę w trakcie porodu. Jest to niewątpliwie wspaniała chwila, która wspominana będzie przez młodych rodziców przez całe życie, jednak w momencie porodu matka skupia się głównie na bólu i chęci jak najszybszego przebrnięcia przez ten proces.

Pregnancy is a wonderful time, but also extremely tiring for the future mother. Spinal pain, hormonal storms, mood swings, and many other distressing symptoms are just the backstab of what awaits the woman during childbirth. This is undoubtedly a great moment that will be remembered by young parents throughout their lives, but at the time of childbirth, the mother focuses mainly on the pain and the desire to swing through the process as quickly as possible.

Expansion of the cervix can greatly help your child „get out” and the mother will avoid pain and additional suffering. Naturally, the cervix is ​​closed, which gives the child the perfect conditions to develop and also suppresses the risk of infection. The opening should only be due to contraction of labor and may take up to 18 hours at first pregnancy, the next time it can shorten up to 2 hours. There is no artificial way to induce cervical dilatation, but there are special remedies available for cramps. It is recommended, however, that the natural ways and patient wait until the cervix itself begins preparation for labor.

Uterine contractions usually continue until the diameter of the cervical opening reaches 10 cm, or the opening of 5 fingers. There is also an opening for 1 finger (2 cm) and 2 (4 cm). At this time, the baby prepares to leave, lifts the trunk to the chest, and heads to the chest.

Many mothers too early worry about whether the necks will be properly extended and whether the baby will have a straight path to the exit. In most cases, however, this is not the case. We must remember that the body knows well how to adapt to this unique situation, and if needed we have specialists with us who know how to deal with emergencies. At the time of childbirth came the mother should be above all relaxed and calm. Obviously, it is not easy to master, but stress and anxiety not only affect the well-being of a woman, but also cause muscle tension, which can make it difficult to prolong and prolong her labor. In its final phase, when the child has been welcomed in the world – all basic information about the health of the child and mother, ie pressure, body temperature, etc. is being monitored. At the same time, doctors also look at the process of cervical dilatation, which after birth is returned to its original form.

Postpartum period is a special moment, because the first meeting of the mother with the baby and close to the breast.

More information on Check Pregnancy – checkpregnancy.com

Rozszerzanie się szyjki macicy może znacznie ułatwić dziecku „wyjście” na zewnątrz, a matce pozwoli uniknąć bólu i dodatkowych cierpień. Naturalnie szyjka macicy jest zamknięta, co daje dziecku idealne warunki na rozwijanie się, a także hamuje ryzyko zakażeń. Otworzyć powinna się dopiero na skutek skurczów porodowych i zająć może to nawet 18 godzin przy pierwszej ciąży, przy kolejnych czas ten może skrócić się nawet do 2 godzin. Nie ma sztucznego sposobu wywołania rozszerzenia szyjki macicy, są jednak dostępne specjalnie środki, powodujące skurcze.

Rekomenduje się natomiast naturalne sposoby i cierpliwe czekanie, aż szyjka macicy sama rozpocznie przygotowania do porodu. Skurcze macicy trwają zwykle do chwili, gdy średnica otworu szyjki macicy osiągnie 10 cm, czyli rozwarcie na 5 palców. Wyróżnia się także rozwarcie na 1 palec (2 cm) i 2 (4 cm). W tym czasie dziecko przygotowuje się do wyjścia, podciąga kończyny do tułowia, a główkę do klatki piersiowej.

Wiele matek zbyt wcześnie niepokoi się czy, aby na pewno szyjka będzie odpowiednio rozszerzona i czy dziecko będzie miało prostą drogę do wyjścia. W większości przypadków nie ma to jednak podstaw. Pamiętać musimy, że ciało doskonale wie jak należy się przystosować do tej wyjątkowej sytuacji, a w razie potrzeby są z nami lekarze specjaliści, którzy świetnie wiedzą jak radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. W czasie porodu przyszła mama powinna być przede wszystkim zrelaksowana i spokojna. Oczywistym jest, że nie jest to sztuka łatwa do opanowania, ale stres i niepokój nie tylko źle wpływają na samopoczucie kobiety, ale też powodują napięcie mięśni, co zacznie może utrudnić i wydłużyć poród. W jego końcowej fazie, gdy dziecko zostało już powitane na świecie – sprawdza się wszelkie podstawowe informacje o zdrowiu dziecka i matki tj. ciśnienie, temperatura ciała itp. Obserwuje się także czy nie dzieje się coś niepokojącego. W tym czasie również lekarze przyglądają się jak przebiega proces odkurczania szyjki macicy, która po porodzie wraca do swojej pierwotnej formy. Okres po-porodowy to szczególny moment, następuje bowiem pierwsze spotkanie matki z dzieckiem i zbliżenie go do piersi.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *